ชมรมยิงปืนรณยุทธภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


News && Event !!


ขอเชิญนักกีฬาลูกซองรณยุทธเข้าร่วมการแข่งขัน "SPSC Shotgun Championship 2013 (Level II)" วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2556 ณ สนามยิงปืนนวมินทราชินี จ.ชลบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม

เชิญร่วมแข่งขันกีฬายิงปืนชิงแชมป์เมืองลุงครั้งที่ 18

 

การแข่งขันประเภทยิงช้า(รวมปืน)
***รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทานฯ
***รางวัลรองชนะเลิศ เป็นถ้วยรางวัลพระราชทาน
๑)ปืนสั้นมือใหม่                            ๗ เมตร    จำนวน ๕ รางวัล
๒)ปืนสั้นมือใหม่                           ๑๐ เมตร   จำนวน ๕ รางวัล
๓)ปืนสั้นมือใหม่(พัทลุง)               ๑๐ เมตร จำนวน ๕ รางวัล
๔)ปืนสั้นมือทั่วไป                        ๑๐ เมตร จำนวน ๓ รางวัล(ถ้วยใบใหญ่ประจำ Match)
๕)ปืนสั้นมือใหม่                           ๑๕ เมตร จำนวน ๓ รางวัล
๖)ปืนสั้นมือทั่วไป                         ๑๕ เมตร จำนวน ๓ รางวัล
 
การแข่งขันประเภทยิงเร็ว(Speed)
***รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทานฯ
**รางวัลรองชนะเลิศ เป็นถ้วยรางวัลพระราชทาน
๗.ปืนสั้น                 Speed event มือใหม่ (รวมปืน)               จำนวน ๓ รางวัล
๘.ปืนสั้น                 Speed event มือทั่วไป (รวมปืน)            จำนวน ๓ รางวัล
๙.ปืนยาวลูกซอง   Speed ปั๊มแอ็คชั่น (มือใหม่)                     จำนวน ๓ รางวัล
๑๐.ปืนยาวลูกซอง Speed ปั๊มแอ็คชั่น (รวมมือ)                      จำนวน ๓ รางวัล
๑๑.ปืนยาวลูกซอง Speed ออโตเมติก (มือใหม่)                    จำนวน ๓ รางวัล
๑๒.ปืนยาวลูกซอง Speed ออโตเมติก (รวมมือ)                     จำนวน ๓ รางวัล
๑๓.ปืนไรเฟิล.๒๒   Speed ออโตฯ (อายุไม่เกิน ๑๒ ปี)          จำนวน ๕ รางวัล
๑๔.ปืนไรเฟิล.๒๒   Speed ลูกเลื่อน (มือใหม่)                        จำนวน ๓ รางวัล
๑๕.ปืนไรเฟิล.๒๒   Speed ลูกเลื่อน (รวมมือ)                         จำนวน ๓ รางวัล
๑๖.ปืนไรเฟิล.๒๒   Speed ออโตฯ (มือใหม่)                          จำนวน ๓ รางวัล
๑๗.ปืนไรเฟิล.๒๒   Speed ออโตฯ (รวมมือ)                           จำนวน ๓ รางวัล
 
ปืนยาวลูกซองรณยุทธ I.P.S.C. Level II ๑๐ สนาม
***รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทานฯ และ เหรียญรางวัลจากสมาคมรณยุทธแห่งประเทศไทย
**รางวัลรองชนะเลิศ เป็นเหรียญรางวัลจากสมาคมรณยุทธแห่งประเทศไทย
๑๘.ประเภท                       Open                     Class A,B,C,U         อย่างละ ๓ รางวัล
๑๙.ประเภท ออโตเมติก     Standard              Class A,B,C             อย่างละ ๓ รางวัล
                                                                          Class U                   จำนวน ๕ รางวัล
๒๐.ประเภท ปั๊มแอ็คชั่น      Standard              Class A,B,C              อย่างละ ๓ รางวัล
                                                                          Class U                   จำนวน ๕ รางวัล
๒๑.ประเภท Modify                                           Class A,B,C            อย่างละ ๓ รางวัล
                                                                          Class U                   จำนวน ๕ รางวัล
 
ปืนสั้นรณยุทธ I.P.S.C.Open Major Match Level II ๑๐ สนาม
***รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทานฯ และ เหรียญรางวัลจากสมาคมรณยุทธแห่งประเทศไทย
๒๒.Class                  GM,M,A,B,C,U                       อย่างละ ๑ รางวัล
 
ปืนสั้นรณยุทธ I.P.S.C.Standard Major Match Level II ๑๐ สนาม
***รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทานฯ และ เหรียญรางวัลจากสมาคมรณยุทธแห่งประเทศไทย
**รางวัลรองชนะเลิศ เป็นเหรียญรางวัลจากสมาคมรณยุทธแห่งประเทศไทย
๒๓.Class                  GM                              จำนวน ๑ รางวัล
๒๔.Class                   M                               จำนวน ๑ รางวัล
๒๕.Class                A,B,C                            อย่างละ ๓ รางวัล
       Class                   U                               จำนวน ๕ รางวัล
 
ปืนสั้นรณยุทธ I.P.S.C.Production Major Match Level II ๑๐ สนาม
***รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทานฯ และ เหรียญรางวัลจากสมาคมรณยุทธแห่งประเทศไทย
**รางวัลรองชนะเลิศ เป็นเหรียญรางวัลจากสมาคมรณยุทธแห่งประเทศไทย
๒๖.Class               GM,M                                  อย่างละ ๑ รางวัล
๒๗.Class               A,B,C                                  อย่างละ ๓ รางวัล
       Class                  U                                     จำนวน ๑๐ รางวัล
 
ประเภทปืนสั้นรีวอลเวอร์รณยุทธ I.P.S.C. Level II ๑๐ สนาม
***รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทานฯ และ เหรียญรางวัลจากสมาคมรณยุทธแห่งประเทศไทย
๒๘.Class              A,B,C,U                               อย่างละ ๑ รางวัล
 
ประเภทปืนไรเฟิล.๒๒ รณยุทธ I.P.S.C. ๓ สนาม
***รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทานฯ และ เหรียญรางวัลจากชมรมกีฬายิงปืนฯจังหวัดพัทลุง
**รางวัลรองชนะเลิศ เป็นเหรียญรางวัลจากชมรมกีฬายิงปืนฯจังหวัดพัทลุง
๒๙.ลูกเลื่อน (มือใหม่)                            จำนวน ๒ รางวัล
๓๐.ลูกเลื่อน (มือทั่วไป)                          จำนวน ๒ รางวัล
๓๑.ออโตฯ (มือใหม่)                               จำนวน ๓ รางวัล
๓๒.ออโตฯ (มือทั่วไป)                            จำนวน ๓ รางวัล
๓๓.ออโตฯ (มือโปร)                               จำนวน ๒ รางวัล
๓๔.ออโตฯ (อายุไม่เกิน ๑๒ ปี)               จำนวน ๕ รางวัล